آینه دالان

«شهرو ادبیات داستانی»
رادیو جوان برنامه کاوشگر با حضور امیررضا اسماعیلی | پژوهشگر دکترای معماری و عضو تحریریه
در این بخش امیررضای عزیز بریمان از بازنمای جایگاه شهرهای مدرن در ادبیات داستانی ایران و جهان می گوید. از نمایش طبقات اجتماعی شکل گرفته در شهرهای مدرن ایران در داستان‌های معاصر.
هدفونت رو آماده کن

«شهرو سینما»
رادیو جوان برنامه کاوشگر با حضور نوید پورمحمدرضا | پژوهشگر پژوهشگر حوزه مطالعات شهری
در این بخش نوید عزیز بریمان از بازنمای جایگاه شهرهای مدرن در سینمای ایران و جهان می گوید. از نمایش این شهرها در تفاوت نگاه کارگردانان سینمایی
هدفونت رو آماده کن