در معیت بزرگان: فضاهای فرهنگی خیابان کاخ در دهه‌ی پنجاه

یکی از دوستانم می‌گفت خودش آدم ساده‌ای است ولی دوستان عجیب غریب و شاخص زیاد دوروبرش جمع می‌شوند! حالا انگار حکایت دوست من، حکایت خیابان کاخ (فلسطین) در دهه‌ی پنجاه است. خودش خیلی غنی نیست ولی اگر هم در آن باشی و دنبال چیزی بگردی، قطعا چند ده متر آن طرف‌تر در یکی از خیابان‌های موازی آن را می‌یابی. شاید کاباره و سینما نداشته باشد، ولی کاباره و سینما آنقدرها هم ازش دور نیستند. این خیابان انگار در میان بزرگان است و نمی‌تواند صدایش را بین این بزرگان زیاد بلند کند تا به گوش برسد، پس مجبور است شخصیتش را [ادامه‌ی مطلب]