از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

سعید خاقانی

سعید خاقانی

عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی معماری دانشگاه تهران، پژوهشگر تاریخ معماری و جامعه‌شناسی معماری، نویسنده‌ی کتاب‌های «بلبشو» و «معماری اسلامی در ایران: نظریه‌ی پساساختارگرایی و تاریخ معمارانه‌ی مساجد ایران»

  • نوشته‌های این نویسنده (1)