از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

علیرضا سیدی

علیرضا سیدی

سید علیرضا سیدی دانشجو کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران در دانشگاه تهران و دانش‌آموخته کارشناسی معماری از دانشگاه شهید چمران اهواز است. علاقمندی اصلی او در حوزه پژوهش‌های معماری، بر تاریخ‌نگاری معماری معاصر متمرکز گردیده است. افزون بر دستیاری تدریس در دروس مقدمات طراحی، مبانی نظری و تاریخ معماری در دانشگاه شهید چمران اهواز، همو در پروژه‌های طراحی، مطالعات تاریخی و همچنین پژوهش‌هایی با تکیه بر بازشناسی معماری معاصر استان خوزستان در نمونه‌های مناطق نفتی استان و دانشگاه شهید چمران اهواز مشارکت داشته است.

  • نوشته‌های این نویسنده (0)