از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

فاطمه‌سادات حسینی امامی

فاطمه‌سادات حسینی امامی

پژوهشگر تاریخ معماری و شهر در ایران، کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران از دانشگاه شهیدبهشتی

  • نوشته‌های این نویسنده (1)